Paprasta ateities sandorių prekybos sistema. Prekyba valiutomis. Kas tai yra ir kaip tai veikia? - Verslo žinios


Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1. Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios Vertybinių popierių komisijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jei kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, taip pat finansų patarėjo įmonės, turinčios Vertybinių popierių komisijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją.

Finansų maklerio įmonės licenciją turinti bendrovė yra vadinama finansų maklerio įmone. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma rinkos operatoriui, administruojančiam daugiašalę prekybos sistemą ir neketinančiam teikti kitų investicinių paslaugų.

Tokiu atveju rinkos operatoriui licencija neišduodama, tačiau jis turi teisę administruoti daugiašalę prekybos sistemą tik po to, kai Vertybinių popierių komisija įsitikina, kad rinkos operatorius atitinka šiame skirsnyje išskyrus šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir apie tai informuoja rinkos operatorių. Lietuvos Respublikoje įsteigta finansų maklerio įmonė ir finansų patarėjo įmonė privalo turėti paprasta ateities sandorių prekybos sistema Lietuvos Respublikoje.

Vertybinių popierių komisija kaupia duomenis ir informaciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus bei investicines ir papildomas paslaugas, kurias jie turi teisę teikti Lietuvos Respublikoje.

Prekyba valiutomis. Kas tai yra ir kaip tai veikia?

Ši informacija yra nuolat atnaujinama ir viešai skelbiama Vertybinių popierių komisijos interneto tinklalapyje. Finansų patarėjo įmonės licenciją turinti bendrovė yra vadinama finansų patarėjo įmone. Finansų patarėjo įmonei mutatis mutandis taikomi šio įstatymo antrajame skyriuje nustatyti reikalavimai, taikomi finansų maklerio įmonėms, išskyrus išimtis, numatytas šiame įstatyme ir Vertybinių popierių komisijos priimtuose teisės aktuose.

Finansų patarėjo įmonei netaikomi kapitalo reikalavimai, tačiau ji privalo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip tūkstančių litų vienam draudiminiam įvykiui ir tūkstančių litų visiems draudiminiams įvykiams per metus.

Finansų patarėjo įmonė privalo turėti draudimo apsaugą visą savo veiklos laiką. Finansų patarėjo įmonė turi teisę teikti licencijoje numatytas investicines paslaugas ir jas reklamuoti tik Lietuvos Respublikoje. Finansų patarėjo įmonei nesuteikiamos šio įstatymo antrojo skyriaus penktajame skirsnyje numatytos teisės. Finansų maklerio įmonės licencijos apimtis 1.

Finansų maklerio įmonės licencijoje yra nurodomos investicinės paslaugos, kurias turi teisę teikti finansų maklerio įmonė.

Mb prekybos ateities sandorius

Licencijoje taip pat gali būti nurodytos viena ar kelios papildomos paslaugos. Finansų maklerio įmonės licencija nėra išduodama vien tik papildomoms paslaugoms teikti. Vertybinių popierių komisija išduoda finansų maklerio įmonės licenciją: 1 Lietuvos Respublikoje įsteigtoms įmonėms, ketinančioms užsiimti finansų maklerio įmonės veikla; 2 ne valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms, ketinančioms teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

  1. Dvejetainiai variantai, kaip uždirbti pinigų iš jų.
  2. Kodėl bitkoinas yra pirmaujanti akcijos, į kurias reikia investuoti

Lietuvos Respublikoje įsteigtoms kredito įstaigoms teisę teikti investicines paslaugas suteikia kredito įstaigos licencija, jeigu joje ši veikla nėra apribota. Vertybinių popierių komisija pateikia Lietuvos bankui išvadą apie kredito įstaigos pasirengimą, įkūrus specializuotą vidaus struktūrinį paprasta ateities sandorių prekybos sistema, teikti investicines paslaugas.

Finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, ketinanti teikti investicines paslaugas ir arba papildomas paslaugas, kurios nėra numatytos jai išduotoje licencijoje, turi kreiptis į licenciją išdavusią priežiūros instituciją su prašymu papildyti galiojančią licenciją ketinamomis teikti investicinėmis ir arba paprasta ateities sandorių prekybos sistema paslaugomis.

Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų teisės teikti investicines ir papildomas paslaugas ypatumus taip pat reguliuoja atitinkamų kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai. Licencijos išdavimo tvarka 1. Įmonė, siekianti gauti finansų maklerio įmonės licenciją, turi pateikti Vertybinių popierių komisijai prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikiama numatomos vykdyti veiklos programa verslo planaskurioje, be kita ko, aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys bei įmonės organizacinė struktūra, taip praturtėti lengviausiu būdu informacija apie juridinį asmenį, jo dalyvius, vadovus, veiklą, reikalavimų kapitalui tenkinimą ir kita Vertybinių popierių komisijos nustatyta informacija, kurią išnagrinėjusi Vertybinių popierių komisija galėtų konstatuoti, kad įmonė atitinka šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus finansų maklerio įmonės licencijai gauti.

Valstybės ir savivaldybių institucijos Vertybinių popierių komisijos prašymu privalo pateikti visą savo turimą informaciją apie pretendento akcininkus, jų finansinę būklę, veiklą, nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktų patikrinimų išvadas ir kitą informaciją, reikalingą priimant sprendimą dėl licencijos išdavimo.

Vertybinių popierių komisija išduoda finansų maklerio įmonės licenciją tik visiškai įsitikinusi, kad įmonė atitinka šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus licencijai gauti. Apie sprendimą dėl licencijos išdavimo Vertybinių popierių komisija informuoja paraišką pateikusią įmonę ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo.

Ateities sandorių prekybos signalai

Vertybinių popierių komisija turi teisę reikalauti, kad būtų pateikti papildomi duomenys ar paaiškinimai. Šiuo atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ar duomenų pateikimo. Apie licencijos išdavimą ar galiojimo panaikinimą Vertybinių popierių komisija praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbia Vertybinių popierių komisijos interneto tinklalapyje.

ami brokeris bitcoin cm prekybos 100 premija

Atsisakymo išduoti licenciją pagrindai 1. Vertybinių popierių komisija gali atsisakyti išduoti licenciją ne valstybėje narėje licencijuotai finansų maklerio įmonei, jei Vertybinių popierių komisija su užsienio priežiūros institucija nėra sudariusi susitarimų, kurie užtikrintų tinkamą veiklos priežiūrą ir informacijos teikimą.

Atsisakymas išduoti licenciją turi būti motyvuotas raštu ir gali būti apskųstas teismui. Licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai Vertybinių popierių komisija turi teisę panaikinti jos išduotos finansų maklerio įmonės licencijos galiojimą, jei finansų maklerio įmonė: 1 pati kreipėsi dėl licencijos galiojimo panaikinimo; 2 per 12 mėnesių nuo licencijos išdavimo nepradėjo teikti licencijoje nustatytų paslaugų; 3 per paskutinius 6 mėnesius neteikė investicinių paslaugų ir nevykdė investicinės veiklos; 4 gavo licenciją pateikusi tikrovės neatitinkančius duomenis ar informaciją arba pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis; 5 nebeatitinka reikalavimų finansų maklerio įmonės licencijai gauti; 6 šiurkščiai ir nuolat pažeidinėjo šiame įstatyme nustatytus finansų maklerio įmonės veiklos reikalavimus; 7 nesugeba įvykdyti prievolių pagal savo įsipareigojimus arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje; 8 kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Finansų maklerio įmonės vadovai 1. Finansų maklerio įmonės vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti pakankamą patirtį, kad būtų užtikrintas patikimas ir skaidrus finansų maklerio įmonės valdymas. Jei rinkos operatoriui, kuris siekia gauti leidimą administruoti daugiašalę prekybos sistemą, ir jo ketinamai administruoti daugiašalei prekybos sistemai vadovauja tie patys asmenys, kurie vadovauja reguliuojamai rinkai, yra laikoma, kad šie asmenys atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

cfd išspręsti pavyzdžiai kaip užsidirbti pinigų ieškant internete

Lietuvos Respublikoje licencijuota finansų maklerio įmonė privalo iš anksto pranešti Vertybinių popierių komisijai apie visus būsimus įmonės vadovų pasikeitimus, kartu pateikdama Vertybinių popierių komisijos nustatytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar naujai išrinkti arba planuojami rinkti vadovai atitinka nepriekaištingos reputacijos ir pakankamos patirties reikalavimus. Naujai išrinkti finansų maklerio įmonės vadovai gali pradėti eiti pareigas tik po to, kai Vertybinių popierių komisija pritaria jų kandidatūroms.

Vertybinių popierių komisija turi teisę nepritarti naujai išrinktų vadovų kandidatūroms, jei išrinkti vadovai nėra nepriekaištingos paprasta ateities sandorių prekybos sistema, neturi pakankamos patirties arba yra kitokių objektyvių pagrindų manyti, kad planuojami įmonės vadovų pasikeitimai kelia grėsmę patikimam ir skaidriam įmonės valdymui.

Vertybinių popierių komisija priima sprendimą dėl naujai išrinktų vadovų kandidatūrų tinkamumo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Finansų maklerio įmonėje turi būti vienasmenis valdymo organas — bendrovės vadovas ir kolegialus valdymo organas — valdyba. Finansų maklerio įmonės akcininkai 1. Fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti ar padidinti jau turimą finansų maklerio įmonės akcijų paketą, jei dėl planuojamo įmonės akcijų įsigijimo asmeniui priklausančių balsavimo teisių ar kapitalo dalis pasiektų arba peržengtų didėjimo tvarka 20, 33 ar 50 procentų arba įmonė taptų to juridinio asmens dukterine įmone, turi gauti išankstinį Vertybinių popierių komisijos sutikimą.

Asmuo privalo iš anksto pranešti Vertybinių popierių paprasta ateities sandorių prekybos sistema apie planuojamą įmonės akcijų paketo įgijimą ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus bei kitą Vertybinių tvirtovės karalystės, kaip veikia automobilių prekyba komisijos nustatytą informaciją. Tokia pačia tvarka Vertybinių popierių komisija turi būti informuojama apie asmens ketinimą perleisti arba sumažinti asmeniui priklausantį finansų maklerio įmonės akcijų paketą, jei dėl planuojamo įmonės akcijų netekimo asmeniui priklausančių balsavimo teisių ar kapitalo dalis pasiektų arba peržengtų mažėjimo tvarka 20, 33 ar 50 procentų arba įmonė nustotų būti to juridinio asmens dukterine įmone.

Vertybinių popierių komisija, gavusi pranešimą apie asmens ketinimą įsigyti arba padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos turi priimti sprendimą dėl sutikimo leisti įsigyti arba padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą davimo. Vertybinių popierių komisija atsisako išduoti sutikimą, jei kyla pagrįstų abejonių, kad asmenys, ketinantys įsigyti arba padidinti jau turimą įmonės akcijų paketą, sugebės užtikrinti patikimą ir skaidrų įmonės valdymą.

Vertybinių popierių komisija turi teisę reikalauti, kad būtų pateikti papildomi dokumentai ir informacija apie ketinimą įsigyti arba padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą — tokiu atveju 3 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo Vertybinių popierių komisijai dienos. Jei Vertybinių popierių komisija duoda sutikimą asmeniui įsigyti ar padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą, ji gali nustatyti asmens ketinimo įsigyti arba padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą įgyvendinimo terminą.

Vertybinių popierių komisija neduoda sutikimo įsigyti ar padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą, jei: 1 asmuo juridinio asmens — vadovai ir kontroliuojantys asmenys nėra nepriekaištingos reputacijos; 2 asmuo yra reguliuojamos rinkos operatoriaus, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo darbuotojas; 3 asmuo nepateikė informacijos apie savo veiklą ir finansinę padėtį; 4 juridinis asmuo nepateikė informacijos apie savo dalyvius; 5 asmuo nepateikė dokumentų, įrodančių, užsidirbti pinigų bitcoin kasybai lėšos, skirtos akcijoms apmokėti, yra gautos teisėtai; 6 asmens finansinė padėtis nėra gera ir stabili; 7 davus sutikimą atsirastų toks glaudus ryšys, kuris būtų pagrindas atsisakyti išduoti finansų maklerio įmonės licenciją; 8 yra kitų pagrindų, keliančių pagrįstų abejonių, kad asmenys, ketinantys įsigyti arba padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą, sugebės užtikrinti patikimą ir skaidrų įmonės valdymą.

Vertybinių popierių komisijos atsisakymas duoti sutikimą įsigyti ar padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą turi būti motyvuotas raštu ir gali būti skundžiamas teismui. Paprasta ateities sandorių prekybos sistema asmuo, ketinantis įsigyti finansų maklerio įmonės akcijų paketą, yra kitoje valstybėje narėje licencijuota finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, draudimo įmonė, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė arba bet kurį iš šių subjektų patronuojanti įmonė ar kontroliuojantis asmuo, o po akcijų paketo įsigijimo finansų maklerio įmonė taptų įgijėjo dukterine įmone arba jo kontroliuojama, Vertybinių popierių komisija, prieš priimdama sprendimą dėl sutikimo įsigyti arba padidinti finansų maklerio įmonės akcijų paketą davimo, konsultuojasi su kitos valstybės narės priežiūros institucija šio įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka.

Paprasta dvejetainių opcionų prekybos sistema

Jei finansų maklerio įmonei tampa žinoma apie jos akcijų įgijimą ar netekimą, dėl kurio įmonės akcininkų turimi akcijų paketai peržengia šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas didėjimo arba mažėjimo tvarka, ji privalo nedelsdama apie tai pranešti Vertybinių popierių komisijai.

Finansų maklerio įmonė privalo ne rečiau kaip kartą per metus pateikti Vertybinių popierių komisijai pranešimą, kuriame nurodomi įmonės akcininkai, valdantys įmonės akcijų paketą, ir jų valdomų akcijų paketų dydžiai.

Informacija pateikiama pagal duomenis, turimus eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, o jei įmonės akcijos yra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje — laikantis bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, taikomų teisės aktų reikalavimų. Jei asmenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, daroma įtaka kelia grėsmę patikimam ir skaidriam finansų maklerio įmonės valdymui, Vertybinių paprasta ateities sandorių prekybos sistema komisija privalo imtis priemonių šiai padėčiai ištaisyti.

Gera dua tapti turtu labai greitai

Šiuo tikslu Vertybinių popierių komisija turi teisę duoti privalomus nurodymus ir taikyti šiame įstatyme numatytas sankcijas vadovams ir kitiems asmenims, atsakingiems už įmonės valdymą.

Asmens, įsigijusio finansų maklerio įmonės akcijų paketą arba padidinusio akcijų paketą peržengiant šiame straipsnyje numatytas ribas negavus išankstinio Vertybinių popierių komisijos sutikimo arba nesilaikant šio straipsnio 3 dalies pagrindu nustatyto termino, visos turimos akcijos praranda balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime.

Balso teisė vėl įgyjama tą dieną, kai yra gaunamas Vertybinių popierių komisijos sutikimas. Narystė pripažintoje investuotojų draudimo sistemoje 1. Įmonė, siekianti gauti finansų maklerio įmonės licenciją, privalo apdrausti įmonės įsipareigojimus investuotojams Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Šio straipsnio 1 dalis licencijuotoms kredito įstaigoms taikoma mutatis mutandis.

Yale bitcoin investicija kaip mes užsidirbame pinigų iš bitcoin

Reikalavimai kapitalui Įmonė, siekianti gauti finansų maklerio įmonės licenciją, privalo tenkinti reikalavimus kapitalui. Reikalavimus kapitalui nustato Vertybinių popierių komisija. Organizaciniai reikalavimai 1. Finansų maklerio įmonė privalo turėti tinkamą veiklos organizavimo politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad finansų maklerio įmonė, jos vadovai, darbuotojai ir agentai laikosi šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, ir paprasta ateities sandorių prekybos sistema, reglamentuojančias finansų maklerio įmonės vadovų, darbuotojų ir agentų sandorių sudarymą savo sąskaita.

Finansų maklerio įmonė privalo įgyvendinti ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti jos klientų interesus. Finansų maklerio įmonė privalo imtis tinkamų priemonių užtikrinti nuolatinį ir nenutrūkstamą investicinių paslaugų teikimą.

Mainai dvejetainiams opcionams, Geriausia ateities sandorių sistema, opcionai yra...

Šiuo tikslu finansų maklerio įmonė privalo pasitelkti ir naudoti tinkamas sistemas, išteklius ir procedūras. Finansų maklerio įmonė, patikėdama trečiajam asmeniui atlikti tokias įmonės funkcijas, kurios turi ypatingą reikšmę užtikrinant nuolatinį ir kokybišką investicinių paslaugų teikimą ir investicinės veiklos vykdymą, privalo imtis visų būtinų priemonių išvengti papildomos nepateisinamos veiklos rizikos.

Svarbių įmonės funkcijų vykdymas negali būti perduodamas kitiems asmenims, jei tai galėtų iš esmės pabloginti finansų maklerio įmonės vidaus kontrolės kokybę ar Vertybinių popierių komisijos galimybes vykdyti veiksmingą priežiūrą.

  • Forex grid prekybos ea
  • Uždirbti dolerius internete
  • Prekybos bitkoinais apimtis
  • Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją.

Finansų maklerio įmonė privalo turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmą, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras, veiksmingas informacijos apdorojimo sistemų kontrolės ir apsaugos priemones. Finansų maklerio įmonė privalo užtikrinti suteiktų investicinių paslaugų ir sudarytų sandorių dokumentų saugojimą, kad Vertybinių popierių komisija galėtų vykdyti veiksmingą priežiūrą — ypač tais atvejais, kai reikia įsitikinti, kad finansų maklerio įmonė laikosi šiame įstatyme nustatytų pareigų įmonės klientams ir potencialiems klientams.

Finansų maklerio įmonė, saugodama klientams priklausančias finansines priemones, privalo imtis priemonių, užtikrinančių klientų nuosavybės teisės apsaugą, ypač finansų maklerio įmonės nemokumo atveju. Finansų maklerio įmonė privalo atskirai įtraukti į apskaitą savo ir kiekvieno kliento finansines priemones. Finansų maklerio įmonė neturi teisės naudotis klientui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis, jei nėra gautas aiškiai išreikštas kliento sutikimas.

Finansų maklerio įmonė, saugodama klientams priklausančias pinigines lėšas, privalo imtis priemonių, užtikrinančių klientų nuosavybės teisės apsaugą ir užkertančių kelią neteisėtam naudojimuisi klientams priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Draudimas naudotis kliento lėšomis netaikomas licencijuotoms kredito įstaigoms.

  • Kriptovaliutų investavimo biblija – pagrindinis „blockchain“ vadovas
  • Realūs būdai užsidirbti pinigų internete
  • Todėl norite tapti bitkoinų milijonieriumi
  • Ką tai reiškia Bitcoin.

Finansų maklerio įmonė klientų pinigines lėšas kredito įstaigoje privalo paprasta ateities sandorių prekybos sistema patikėjimo pagrindais atskirai nuo nuosavų lėšų. Klientų piniginės lėšos, perduotos finansų maklerio įmonei finansinėms priemonėms pirkti, ir klientų piniginės lėšos, pardavus klientui priklausančias finansines priemones, yra kliento nuosavybė, į kurią negali būti nukreiptas išieškojimas pagal finansų maklerio įmonės skolas.

Kai investicines paslaugas teikia kitoje valstybėje narėje įsteigtos finansų maklerio įmonės filialas, Vertybinių popierių komisija vykdo šio straipsnio 6 dalyje nustatytų pareigų laikymosi priežiūrą filialo atžvilgiu, kartu nepažeisdama įmonės buveinės valstybės narės priežiūros institucijos teisės tiesiogiai gauti šio straipsnio 6 dalyje nurodytus dokumentus.

Šio straipsnio 6 dalyje nustatyti reikalavimai nustatomi m. Europos Komisijos reglamente EB Paprasta ateities sandorių prekybos sistema. Šio straipsnio reikalavimai licencijuotoms kredito įstaigoms taikomi mutatis mutandis. Makleriai paprasta ateities sandorių prekybos sistema. Makleriu gali būti fizinis asmuo, turintis Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti vieną ar kelias numatytas maklerių operacijas.

Asmuo, pretenduojantis gauti maklerio licenciją, turi išlaikyti Vertybinių popierių komisijos organizuojamus egzaminus ar pateikti šiai komisijai jos pripažintą kvalifikacijos dokumentą. Vertybinių popierių komisija turi teisę nustatyti pretendentams išsimokslinimo ir profesinius reikalavimus.

kaip veikia bitcoin futurues prekyba kaip investuoti į kriptovaliutą Libane

Maklerio licencija negali būti išduodama asmeniui, kuris nėra nepriekaištingos reputacijos. Vertybinių popierių komisija turi teisę panaikinti maklerio licencijos galiojimą: 1 raštišku maklerio prašymu; 2 makleriui mirus; 3 jeigu makleris per 12 mėnesių nepradėjo Vertybinių popierių komisijos patvirtintose finansų maklerių licencijų išdavimo taisyklėse numatytos profesinės veiklos, susijusios su finansinių priemonių rinka arba jos priežiūra, arba jeigu jis daugiau kaip 12 mėnesių jos nebevykdo; 4 jei po licencijos išdavimo paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta išduoti licenciją; 5 jei atsiranda sąlygų, dėl kurių jis negali būti laikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją; 6 jei makleris nesilaiko šio įstatymo ar Vertybinių popierių komisijos priimtų teisės aktų.

wie funktioniert dvejetainių parinkčių robotas užsidirbti pinigų išgaunant kriptovaliutą namuose

Maklerio licencijos galiojimo panaikinimas leidžia sustabdyti finansų maklerio įmonės, kurioje šis makleris dirba, licencijos galiojimą tuo atveju, jeigu įmonė nebeatitinka sąlygų, pagal kurias licencija jai buvo išduota. Vertybinių popierių komisija periodiškai, bet ne dažniau kaip kartą per metus, turi teisę surengti maklerio peratestavimą, jei pasitvirtina jo klientų skundai arba patikrinimo duomenys kelia abejonių dėl tinkamos jo kvalifikacijos.

Pagal peratestavimo rezultatus gali būti mažinama operacijų, kurias turi teisę atlikti makleris, o jeigu nustatoma, kad makleris visiškai prarado kvalifikaciją arba nedalyvauja peratestavime, — panaikinamas jo licencijos galiojimas. Apie maklerio licencijos išdavimą ar galiojimo panaikinimą Vertybinių popierių komisija paskelbia viešai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Finansų maklerio įmonių auditas Finansų maklerio įmonių audito atlikimo tvarką, reikalavimus auditoriui ir audito įmonei, paprasta ateities sandorių prekybos sistema ir audito įmonių pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Audito įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir šio įstatymo 83 straipsnis. Papildomi reikalavimai finansų maklerio įmonėms ir rinkos operatoriams, administruojantiems daugiašalę prekybos sistemą 1. Finansų maklerio įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, be šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo patvirtinti skaidrias ir neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles bei procedūras, kurios užtikrintų sąžiningą ir sklandžią prekybą, ir nustatyti objektyvius kriterijus, skirtus užtikrinti veiksmingą pavedimų vykdymą.

Finansų maklerio įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, privalo patvirtinti skaidrias taisykles, nustatančias kriterijus, pagal kuriuos finansinės priemonės gali būti įtrauktos į prekybą toje sistemoje.